top of page

Standardy ochrony dzieci

Zależy nam, aby rozwój Twoich zainteresowań w ArtPoint odbywał się w bezpiecznym i komfortowym
otoczeniu.
Nie jest tu dozwolona żadne przemoc. Nikt na nikogo nie krzyczy, nie wolno nikogo obrażać, bić,
popychać czy szarpać. Nie można nikomu grozić ani mówić rzeczy, sprawiających komuś przykrość.
Instruktorzy mają obowiązek traktować Cię z szacunkiem i otoczyć opieką w trakcie pobytu u nas.
Nikt nie może zmuszać Cię do rzeczy, których nie chcesz robić. Prowadzący zajęcia mogą prosić Cię tylko
o to, co ma związek z tymi zajęciami.
Jeżeli wydarzy się cokolwiek, co Cię niepokoi, powoduje, że czujesz się źle, porozmawiaj o tym przede
wszystkim ze swoimi rodzicami.
Wyznaczyliśmy w ArtPoint osobę, z którą w każdej chwili możesz podzielić się swoimi obawami lub
problemami. Jeżeli czujesz się źle z powodu czyjegoś zachowania w trakcie pobytu u nas – napisz od
niej. Możesz pisać o wszystkim co cię niepokoi. Zawsze otrzymasz wsparcie i pomoc.
Tą osobą jest:
Pan Michał Stawowczyk, adres e-mail: rejestracja.artpoint@gmail.com
Oprócz tego w sytuacjach trudnych, gdy czujesz, że ktoś robi Ci krzywdę lub zachowuje się
nieodpowiednio, możesz zadzwonić na numer telefonu specjalnego pogotowia, stworzonego aby
pomagać dzieciom, którym dzieje się krzywda. Nazywa się „Niebieska Linia” i można tam porozmawiać
o swoich problemach ze specjalistami:
800 120 002, strona internetowa: www.niebieskalinia.pl
albo
Ogólnokrajowa Linia Pomocy Pokrzywdzonym tel. +48 222 309 900
Jeżeli dzieje Ci się krzywda, zawsze możesz zadzwonić także na ogólny numer ratunkowy, gdzie
otrzymasz niezbędną pomoc:

112

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Wartości organizacji i deklaracja ochrony dzieci.
2. Zakres obowiązywania.
3. Definicje.

 

II. PERSONEL

1. Rekrutacja.
2. Szkolenia.
3. Zasady relacji między dzieckiem a personelem.

 

III. OCHRONA DZIECKA

 

1. Rozpoznawanie i reagowanie na podejrzenie krzywdzenia dzieci
2. Ochrona danych osobowych i wizerunku dziecka.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Nadzór nad przestrzeganiem i aktualizacją Standardów.
2. Monitoring Standardów.
3. Załączniki.
4. Metryka dokumentu.

I. POSTAWOWIENIA WSTĘPNE

 

1. Wartości organizacji i deklaracja ochrony dzieci.
Najwyższą wartością w działalności ArtPoint jest dobro dziecka. Wszyscy nasi współpracownicy oraz
personel kierują się w swoich działania najlepszym interesem dzieci. W ArtPoint dzieci traktowane są
podmiotowo i z szacunkiem oraz przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb każdego z nich.
W ArtPoint nie tolerujemy jakiejkolwiek formy przemocy wobec dzieci. Obejmuje to zarówno przemoc
fizyczną, przemoc słowną, agresję, przejawy nietolerancji z jakiegokolwiek powodu lub zezwolenie na
stosowanie przemocy wobec dziecka przez inne osoby.
Wszystkie osoby działające w ArtPoint są odpowiednio przeszkolone i zobowiązane do natychmiastowej
i skutecznej reakcji na wszelkie sytuacje wiążące się z krzywdą dziecka.

 

2. Zakres obowiązywania

Niniejsze standardy obowiązują w naszej placówce przy ul. Julianowskiej 35 w Piasecznie jak również
mają odpowiednie zastosowanie do Instruktorów nauczających indywidualnie w domach lub na terenie
innych placówek. Standardy mają zastosowanie do Kursantów, którzy nie ukończyli 18 roku życia.

3. Definicje i skróty


1) Standardy – niniejszy dokument;
2) Ustawa – ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle
seksualnym.
3) ArtPoint – firma zajmująca się nauką gry na instrumentach z siedzibą przy ul. Julianowskiej 35,
05-500 Piaseczno, NIP: 5271728101.
4) Kursant- każda osoba, korzystająca z usług ArtPoint.
5) Dziecko – osoba „małoletnia” w rozumieniu przepisów prawa – tj. każda osoba do ukończenia
przez nią 18 roku życia.
6) Przedstawiciel Ustawowy – rodzic lub opiekun posiadający pełnię władzy rodzicielskiej lub
opiekun prawny ustanowiony przez sąd.
7) Krzywdzenie – zarówno czyn zabroniony lub karalny, jak również przejawy zaniedbania lub
innych działań wyrządzonych na szkodę dziecka.
8) Przemoc - forma Krzywdzenia polegająca na intencjonalnym działaniu lub zaniechaniu wobec
dziecka, które wykorzystując przewagę sił narusza jego prawa i dobra osobiste, powodując
cierpienia i szkody. W szczególności przemoc może przybrać formę Przemocy fizycznej,
Przemocy emocjonalnej, Przemocy seksualnej lub Zaniedbania.
a. Przemoc fizyczna – działanie, którego celem jest zadanie bólu, uszkodzenie ciała
dziecka lub kierowanie do dziecka groźby takich działań. Przemoc fizyczna zachowuje
swój charakter niezależnie od tego czy jej skutkiem są widoczne obrażenia ciała dziecka
lub utrata przez nie życia lub zdrowia;
b. Przemoc emocjonalna – działania o charakterze werbalnym lub niewerbalnym (np.
poprzez gesty lub mimikę), której celem jest poniżenie, ośmieszenie lub upokorzenie
dziecka. Przejawem przemocy emocjonalnej może być powtarzająca się krytyka
dziecka, wciąganie dziecka w spory osób dorosłych, manipulowanie dzieckiem lub
odmowa udzielenia mu wsparcia w uzasadnionych sytuacjach;
c. Przemoc seksualna – angażowanie dziecka w aktywność seksualną przez osobę
dorosłą. Może przybrać formy bezpośredniego kontaktu fizycznego (np. tzw. „zły
dotyk”, stosunek seksualny z dzieckiem) jak również zachowań pozbawionych
bezpośredniego kontaktu fizycznego (np. prezentowanie dziecku materiałów o
charakterze pornograficznym, obnażanie się przy dziecku, podglądaniem dzieci lub
nieupoważnione ich fotografowanie – szczególnie w sytuacjach intymnych).
d. Zaniedbanie – przejawia się w braku podejmowania działań, kiedy zachodzą
okoliczności, które takich działań wymagają. Np. jest to odmowa podania niezbędnego
lekarstwa, nieudzielenie dziecku pierwszej pomocy, niezapewnienie bezpieczeństwa,
niezapewnienie dozoru, niereagowanie na sytuacje wymagające interwencji opiekuna.

9) Polityka Prywatności – klauzula informacyjna realizująca obowiązki wynikające z art. 13
Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), dostępna w siedzibie
ArtPoint lub na jej stronach internetowych.
10) RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).
11) Osoba Odpowiedzialna – Osoba wyznaczona przez Prowadzącego a w braku wyznaczenia
takiej osoby – Prowadzący, odpowiadający za wdrożenie, przestrzeganie i aktualizację
niniejszych Standardów. Dane kontaktowe Osoby Odpowiedzialnej dostępne są w siedzibie
ArtPoint oraz na jej stronach internetowych.
12) Instruktor– osoba prowadząca zajęcia w ArtPoint, niezależnie od podstawy prawnej
współpracy.
13) Prowadzący – osoba zarządzająca ArtPoint.
14) Rejestr – Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym dostępny elektronicznie pod
adresem: https://rps.ms.gov.pl/pl-PL/Public#/
15) Rejestr karny – Krajowy Rejestr Karny, dostępny dla osób upoważnionych także elektronicznie
pod adresem: https://www.gov.pl/web/krajowy-rejestr-karny
16) Niebieska Linia – Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
Instytutu Psychologii Zdrowia pogotowie telefoniczne dedykowane ofiarom przemocy, tel. 800
120 002, www.niebieskalinia.pl

II. PERSONEL ARTPOINT

REKRUTACJA
1. Prowadzący, w trakcie rekrutacji zwraca szczególną uwagę na kompetencje pedagogiczne i
umiejętność pracy z dziećmi osób ubiegających się o pracę w charakterze Instruktora, które
będą kierowane do pracy z małoletnimi.
2. Względem każdej osoby angażowanej do pracy w ArtPoint, niezależnie od podstawy
współpracy, Prowadzący przed dopuszczeniem do wykonywania obowiązków, zobowiązana jest
do osobistej weryfikacji tej osoby w Rejestrze oraz weryfikacji niekaralności za przestępstwa
opisane w art. 21 Ustawy (przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwa przeciwko
wolności seksualnej i obyczajowości, handel ludźmi, znęcanie się oraz przestępstwa związane z
posiadaniem, obrotem lub nakłanianiem do przyjmowania środków odurzających,
psychotropowych lub psychoaktywnych) poprzez żądanie okazania i wgląd w aktualny, nie
starszy niż 3 miesiące wyciąg z Rejestru karnego.
3. Rejestr osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania
wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w
Rejestr, jest ogólnodostępny - nie wymaga zakładania konta.
4. Informacje zwrotne otrzymane z Rejestru Prowadzący drukuje i składa do części A akt
osobowych, związanych z nawiązaniem stosunku pracy - wystarczy wydrukować stronę
internetową, na której widnieje komunikat, że dana osoba nie figuruje w rejestrze.
5. Jeżeli Instruktor lub kandydat na Instruktora jest cudzoziemcem lub przebywał przez okres
dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu roku poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej lub pracował za
granicą, zobowiązany jest przedstawić zaświadczenie z systemu stanowiącego odpowiednik
Polskiego Rejestru lub Rejestru Karalności a jeżeli nie ma takiego odpowiednika – przedstawić
do podpisu i zamieścić w aktach osobowych (w przypadku zatrudnionych) lub w archiwach
oświadczenie według wzoru opisanego w Załączniku 3
6. W przypadku osób, które w dniu wejścia w życie niniejszych Standardów świadczyły usługi na
rzecz ArtPoin (niezależnie od formy współpracy), Prowadzący uzupełnia informacje o których
mowa w ust. 2-5 w terminie 3 miesięcy.


SZKOLENIA

 

7. Każdy członek personelu ArtPoint zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszymi
Standardami i ich przestrzegania, co potwierdza podpisując oświadczenie zgodne z
Załącznikiem 2.
8. W stosunku do nowo zatrudnianych szkolenie obejmujące tematykę zawartą w niniejszych
Standardach stanowi element szkolenia wstępnego przed dopuszczeniem do pracy z dziećmi.
9. Każdy nowo zatrudniany członek personelu otrzymuje kopię niniejszych standardów w wersji
drukowanej lub cyfrowej.
10. ArtPoint organizuje nie rzadziej niż raz na rok szkolenie przypominające zasady niniejszych
Standardów dedykowane personelowi ArtPoint.


ZASADY RELACJI MIĘDZY DZIECKIEM A PERSONELEM


11. Priorytetem każdego członka personelu ArtPoint niezależnie od pełnionej funkcji jest zawsze
dobro dziecka i jego najlepiej rozumiany interes.
12. Instruktor i inni członkowie personelu traktują dziecko z poszanowaniem jego godności oraz
przy uwzględnieniu jego indywidualnych potrzeb.
13. Przed podjęciem indywidulanej komunikacji lub kontaktu z dzieckiem, Instruktor lub członek
personelu zobowiązany jest upewnić się, że jego działanie ma profesjonalny charakter, nie
będzie krzywdzące lub odebrane jako niesprawiedliwe przez Kursanta do którego kieruje
działanie lub przez inne dzieci.
14. Personel zachowuje w poufności informacje osobiste dotyczące dziecka, traktując te
informacje jako dane szczególnie chronione i przestrzegając Polityki prywatności informacji
obowiązującej w ArtPoint oraz treści Załącznika 5.
15. Poza indywidualnymi zajęciami, w miarę możliwości Instruktor ogranicza kontakty z Kursantem
na osobności do uzasadnionego minimum.
16. Każdy Kursant ma prawo do prywatności i poszanowania jego intymności. Nagrywanie,
fotografowanie dziecka – nawet w przypadku posiadania zgody jego opiekuna – w przypadku
sprzeciwu z jego strony jest niedozwolone.
17. Członek personelu w tym Instruktor nie przyjmuje żadnych prezentów lub świadczeń o wartości
materialnej od dzieci lub ich Opiekunów.
18. Członek personelu w obecności dzieci nie stosuje wulgaryzmów, nie przytacza niestosownych
do wieku i okoliczności anegdot oraz nie posługuje się językiem poniżającym, dyskryminującym
lub wyłączającym z jakiegokolwiek powodu.
19. W ArtPoint niedopuszczalne jest stosowanie przemocy w jakiejkolwiek formie lub przyzwolenie
na przemoc, co obejmuje również takie zachowania jak podnoszenie głosu, krzyki, wyzywanie,
szarpanie, popychanie i podobne lub tolerowanie analogicznych zachowań pomiędzy dziećmi.
20. Zakazuje się pod rygorem odpowiedzialności karnej podejmowania przez członka personelu
jakichkolwiek relacji seksualnych z Kursantem lub prób podejmowania takich relacji, co
obejmuje również składanie dwuznacznych propozycji, udostępnianie treści pornograficznych,
prób nawiązania relacji intymnych w czasie wolnym.
21. Zakazuje się proponowania Kursantom substancji niedozwolonych, wyrobów tytoniowych,
alkoholu, używek, napojów energetycznych lub sugerowania zażywania takich środków.
22. Jeżeli czynności mające charakter Krzywdzenia dzieci stanowią przestępstwo a także w sytuacji,
gdy stwierdzono krzywdzenie dziecka ale nie ma pewności, czy dane czynności krzywdzące
dziecko stanowią przestępstwo, Osoba Odpowiedzialna zobowiązana jest do złożenia
zawiadomienia o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa do odpowiedniej terytorialnie
prokuratury.
23. Kontakt fizyczny z dzieckiem dopuszczalny jest tylko w sytuacjach uzasadnionych potrzebami
edukacyjnymi (np. kontrola oddechu przy nauce śpiewu lub gry na instrumentach dętych).
24. Kontakt z dzieckiem lub jego opiekunem poza ArtPoint (z wyłączeniem zajęć domowych i
prowadzonych poza siedzibą ArtPoint) i poza godzinami pracy dozwolony jest w uzasadnionych
przypadkach po poinformowaniu i uzyskaniu zgody ze strony Prowadzącego.


WYJĄTKI – SYTUACJE DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI

 

25. W następujących przypadkach, kontakt fizyczny między członkiem personelu a Kursantem, o
ile odbywa się za wiedzą i zgodą Kursanta i jego Opiekuna jest dozwolony:
a. Pomoc dziecku niepełnosprawnemu, jeżeli jest to konieczne ze względu na stan
dziecka i nie jest możliwe, aby pomocy tej udzielił Opiekun lub wskazana przez niego
Osoba;
b. udzielenie pomocy dziecku ze specjalnymi potrzebami (np. autystycznymi)– zgodnie z
wytycznymi Opiekuna w zakresie uzgodnionym z Instruktorem lub członkiem
personelu.
c. pomoc dziecku w ww. sprawach w uzasadnionych sytuacjach, jeżeli ze względu na
wiek lub stan dziecka wymaga ono pomocy.

III. OCHRONA DZIECKA 

 

ROZPOZNAWANIE I REAGOWANIE NA PODEJRZENIE KRZYWDZENIA DZIECI

1. Krzywdzenie dzieci stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych lub
podstawę do natychmiastowego rozwiązania umowy cywilnoprawnej bez zachowania okresu
wypowiedzenia.

str. 6
2. Personel ArtPoint reaguje na każde podejrzenie krzywdzenia dziecka lub naruszenie niniejszych
Standardów.
3. W przypadku, gdy członek personelu jest świadkiem zdarzeń, mających znamiona krzywdzenia
dzieci, zobowiązany jest do natychmiastowego podjęcia interwencji mającej na celu ochronę
dziecka – zgodnie z zasadami określonymi w niniejszych Standardach.
4. W szczególności członek personelu, będący świadkiem krzywdzenia:
a. natychmiast przerywa czynności mające znamiona krzywdzenia;
b. izoluje dziecko od osoby krzywdzącej (także, kiedy sprawcą jest inne dziecko);
c. niezwłocznie udziela dziecku pomocy (jeżeli wymaga ono takiej pomocy, np. w
wypadku ran czy stłuczeń) oraz otacza dziecko opieką i wzmacnia jego poczucie
bezpieczeństwa;
d. informuje Osobę odpowiedzialną;
e. w porozumieniu z Osobą odpowiedzialną podejmuje dalsze działania;
f. sporządza raport ze zdarzenia w postaci opisania sytuacji na formularzu zgodnym z
Załącznikiem 4 (Karta Interwencji) i przesyła Osobie odpowiedzialnej

5. W przypadku, gdy członek Personelu powziął podejrzenia, iż dziecko jest krzywdzone lub, iż
inny członek Personelu krzywdzi dziecko lub zachowuje się niezgodnie z niniejszymi
Standardami, zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Osoby
Odpowiedzialnej.
6. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, iż członek Personelu krzywdzi dziecko, Prowadzący
zobowiązany jest do zawieszenia takiej osoby w obowiązkach i uniemożliwienia jej kontaktu z
dziećmi w ramach ArtPoint do czasu wyjaśnienia sprawy.
7. W przypadku potwierdzenia, iż członek Personelu krzywdzi dziecko lub zachowuje się
niezgodnie z zasadami opisanymi w niniejszych Standardach, w zależności od okoliczności,
skutków i klasyfikacji czynu, Prowadzący może podjąć jedną lub więcej z poniższych czynności:
a. przeprowadza z członkiem personelu rozmowę korygującą, ustala plan naprawczy;
b. udziela kary porządkowej upomnienia bądź nagany;
c. rozwiązuje umowę na mocy wypowiedzenia lub porozumienia stron;
d. rozwiązuje umowę bez wypowiedzenia z winy pracownika lub rozwiązuje w trybie
natychmiastowym umowę cywilnoprawną;
e. składa do właściwej terytorialnie prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu
popełnienia przestępstwa.

8. W każdym przypadku potwierdzonego krzywdzenia dzieci, niezależnie od tego, jaki miało
charakter i które ze środków zastosowano, Prowadzący uzupełnia Kartę Interwencji zgodnie z
Załącznikiem 4.
9. W przypadku podejrzenia, iż dziecko krzywdzone jest poza ArtPoint, a w szczególności:
a. zauważenia widocznych obrażeń na ciele dziecka, które mogą być skutkiem pobicia;
b. reakcji lękowych;
c. zwierzenia się przez dziecko z tego, że jest krzywdzone lub wykorzystywane seksualnie,
d. widocznych zmian w zachowaniu dziecka – zamknięcia się w sobie, pogorszenia
wyników, nieuzasadnionej agresji,
członek personelu który powziął takie podejrzenie, informuje Osobę odpowiedzialną, która w
przypadku podzielenia obaw członka personelu, konsultuje sytuację z profesjonalnym
psychologiem lub pedagogiem lub przez numer kontaktowy z poradnią telefoniczną
„Niebieskiej Linii” i po tej konsultacji podejmuje decyzję o: - poinformowaniu o podejrzeniach
opiekuna dziecka (jeżeli pewnym jest, że nie jest on osobą krzywdzącą) lub zawiadomienia o
podejrzeniach dyrektora placówki szkolnej lub przedszkolnej do której uczęszcza Kursant lub
powiadomienie o podejrzeniach policji.

str. 7
10. W przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka – niezależnie od tego czy sprawcą jest inne
dziecko, członek personelu czy osoba trzecia, Osoba odpowiedzialna powinna skonsultować się
ze specjalistą – psychologiem, pedagogiem ewentualnie podjąć kontakt z Niebieską Linią w celu
ustalenia metod i sposobów działania mającego na celu minimalizację skutków krzywdy a w
przypadku, gdy wydarzyła się ona w Szkole lub w związku z działalnością ArtPoint –
zapobiegania podobnym zdarzeniom w przyszłości.
11. W przypadku konieczności podjęcia działań o charakterze formalnym – np. zgłoszenia sprawy
do prokuratury, Osoba odpowiedzialna może skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej
poprzez zaangażowanie osoby posiadającej uprawnienia adwokata lub radcy prawnego.
Zawiadomienie powinno czynić zadość wymogom formalnym takiego dokumentu i zawsze
musi być podpisane i oznaczone przez osobę składającą.
12. Niezależnie od podjętych działań o charakterze formalnym, Osoba odpowiedzialna otacza
dziecko opieką, udziela mu niezbędnego wsparcia. Jeżeli Osoba odpowiedzialna nie posiada
odpowiednich kwalifikacji w tym zakresie a sytuacja wymaga wiedzy i doświadczenia
fachowego Prowadzący może zaangażować do pomocy zewnętrznego psychologa lub
pedagoga.
13. ArtPoint nie udziela żadnych informacji o zaistniałych zdarzeniach mediom lub osobom trzecim.
Politykę informacyjną koordynuje wyłącznie Prowadzący, zaś ArtPoint udziela wymaganych
informacji wyłącznie uprawnionym przedstawicielom organów publicznych (np. policji,
prokuraturze, sądom).


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA

1. W zakresie ochrony danych osobowych stosuje się ogólne postanowienia Polityki prywatności
obowiązującej w ArtPoint dostępne na jej stronach internetowych https://www.artpoint.pl/ z
uwzględnieniem pkt. 2.
2. W stosunku do przetwarzania zdjęć i nagrań z udziałem dzieci dodatkowo stosuje się
postanowienia Zasad Ochrony Danych Osobowych Dzieci, stanowiące Załącznik 5 do
niniejszych Standardów.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


NADZÓR NAD PRZESTRZEGANIEM I AKTUALIZACJĄ STANDARDÓW

1. Za aktualizację Standardów odpowiada Prowadzący.
2. Za wdrożenie i nadzór nad przestrzeganiem Standardów odpowiada Osoba odpowiedzialna.
3. Przegląd Standardów dokonywany jest nie rzadziej niż raz w roku przez Osobę
Odpowiedzialną. W przypadku uznania, iż zachodzi konieczność zmiany lub uzupełnienia
Standardów, Osoba Odpowiedzialna informuje o tym Prowadzącego, która potwierdza
konieczność podjęcia, harmonogram i zakres zmian.
4. Po wdrożeniu niniejszych Standardów a także nie rzadziej niż raz w roku w ArtPoint prowadzone
będą szkolenia dotyczące stosowania Standardów. Szkolenia mogą być prowadzone przez
Osobę odpowiedzialną lub zewnętrznych specjalistów. Prowadzący zachowuje dla celów
dowodowych listę obecności na szkoleniu lub jej elektroniczną kopię przez okres nie krótszy niż
3 lata. W przypadku szkoleń on-line, listę obecności stanowi zrzut ekranu lub raport z aplikacji
potwierdzający uczestnictwo określonej osoby w szkoleniu.
5. Niniejsze standardy udostępniane są w postaci elektronicznej na stronach internetowych
ArtPoint: https://www.artpoint.pl/. Standardy w wersji drukowanej dostępne są również w
Siedzibie ArtPoint.

str. 8
6. Z niniejszych Standardów tworzy się skrót przeznaczony dla potrzeb dzieci, który udostępniany
jest w ArtPoint na widocznym miejscu wraz z danymi kontaktowymi Osoby Odpowiedzialnej
oraz informacjami na temat kontaktu z Niebieską Linią. Wzór dokumentu stanowi Załącznik nr
1.
7. Dane kontaktowe osoby Odpowiedzialnej obejmują adres e-mail takiej osoby lub telefon
kontaktowy.

MONITORING STANDARDÓW.


8. Z każdego zdarzenia wiążącego się z krzywdzeniem dziecka Osoba odpowiedzialna sporządza
raport zgodny z wzorem określonym w Załączniku 4, który przechowywany jest w
dokumentacji ArtPoint przez 3 lata.
9. ArtPoint nie udostępnia Kursantom internetu ani sprzętu do samodzielnego korzystania z
internetu.
10. Niniejsze standardy wchodzą w życie z dniem 15 lutego 2024 r.

ZAŁĄCZNIKI


1. Wersja skrócona Standardów z informacją o Osobach odpowiedzialnych i numerach
interwencyjnych.
2. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa seksualne oraz o zapoznaniu się ze Standardami.
3. Informacja o pobycie za granicą;
4. Wzór Karty Interwencji.

METRYKA DOKUMENTU

Obowiązuje od: 15.02.2024 r.
Data ostatniej zmiany: 15.02.2024 r.
Data ostatniego przeglądu: 15.02.2024 r.

bottom of page